15 lutego 2021r.

Polityka prywatności Klamal sp. z o.o.

Klamal sp. z o.o. przywiązuje dużą uwagę do poszanowania prywatności danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności. Chronimy Państwa dane, stosując odpowiednie rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które pozwalają nam zachować bezpieczeństwo informacji na wymaganym poziomie.

Polityka prywatności opisuje sposób w jaki gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i w inny sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z zakupem i użytkowaniem naszych produktów, a także te zawierające odniesienia lub łączące się z jej postanowieniami.

Zanim zaczną Państwo korzystać z naszej oferty, prosimy o przeczytanie całości niniejszej Polityki, która pomoże podjąć świadomą decyzję w zakresie naszej współpracy.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171 poz. 1800), w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez klienta zgody oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/41/WE zwanym dalej Rozporządzeniem. Przepisy Rozporządzenia będą miały zastosowanie do Państwa danych, jeżeli mieszkacie w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Norwegia, Lichtenstein; „EOG”).

Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Klamal sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (26-600), ul. Marii Fołtyn 6B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000386922, o kapitale zakładowym 650.000 PLN, NIP: 7962945701, REGON: 142972470, (dalej „my”).

2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w następujących celach:

a) zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj., aby dokonać weryfikacji wniosku, a w przypadku pozytywnej decyzji, aby zawrzeć i wykonać umowę; podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie wskazanie uniemożliwia zawarcie umowy;

b) realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, tj. w celu dochodzenia roszczeń, w celach wykrywania oszustw, a także w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego;

c) niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia np. w celu dokonania rozliczeń finansowych i podatkowych;

d) marketingowych po wykonaniu umowy w oparciu o wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

3. Zgodę można wycofać w każdej chwili. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które odbyło się przed wycofaniem zgody. Aby wycofać zgodę, możesz przesłać informację na adres e-mail: biuro@klamal.pl lub przesłać oświadczenie na adres pocztowy administratora danych.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami takie jak kancelarie prawne, a także podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np. w zakresie wsparcia operacyjnego, obsługi IT, usług marketingowych i analitycznych, obsługi administracyjnej, usług transportowych, badania preferencji i zachowań.

5. Przekazujemy również Państwa dane w celu prowadzenia postępowania przed organem nadzorczym a także właściwym sądom, w przypadku dochodzenia roszczenia na drodze sądowej.

6. Państwa dane będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy oraz do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających. W przypadku udzielenia zgody na wykonywanie działań marketingowych dane będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody i/lub po zakończeniu wykonywania umowy.

7. Dane osobowe, w zakresie usług wykonywanych przez współpracujące z nami podmioty przetwarzające (w tym m.in. w zakresie usług: informatycznych i nowych technologii, komunikacyjnych i analitycznych), mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki.

8. Dane osobowe mogą być przekazywane:

a) na podstawie art. 45 ust. 1 i 3 Rozporządzenia do państw, co do których została wydana przez Komisję Europejską decyzja o odpowiednim stopniu ochrony;

b) na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony, ale odpowiednie zabezpieczenie zapewnione jest na mocy standardowych klauzul umownych;

c) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia do państw, co do których nie została wydana decyzja o odpowiednim stopniu ochrony.

W każdej chwili macie Państwo możliwość zażądania więcej informacji o przekazywaniu danych do państw trzecich i otrzymania kopii wykazu odpowiednich zabezpieczeń.

9. Zapewniamy, że realizujemy prawa dotyczące Państwa danych osobowych. Przysługują Wam następujące prawa jako podmiotowi danych, a w szczególności są to:

a) dostęp – prawo otrzymania informacji na temat sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych oraz uzyskania kopii tych danych;

b) sprostowanie – prawo żądania od nas sprostowania swoich danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);

c) sprzeciw – prawo do uznania sprzeciwu przetwarzania swoich danych osobowych, z uwzględnieniem naszych prawnie uzasadnionych interesów;

d) usunięcie danych – prawo zażądania usunięcia swoich danych osobowych jeżeli:

• przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem prawa lub musimy usunąć dane, aby postąpić zgodnie z obowiązkiem wynikającym z prawa;

• dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były przetwarzane;

• cofnięto zgodę na przetwarzanie danych (w zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzania była zgoda);

• wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

Zatrzymamy niektóre Państwa dane pomimo żądania ich usunięcia, jeśli będzie to niezbędne do wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. e) ograniczenia przetwarzania – prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych przysługuje w następujących przypadkach:
 2. • gdy zakwestionujecie prawidłowość swoich danych,
 3. • gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądano ograniczenia ich wykorzystania,
 4. • gdy Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one wciąż potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 5. • gdy zawnioskowaliście sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych;
 6. f) zautomatyzowane podejmowanie decyzji – prawo do tego, aby nie podejmowano w Waszym imieniu decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, jeżeli decyzje te wywołują skutki prawne lub podobnie znaczące dla Was skutki;
 7. g) ograniczenie – prawo zwrócenia się do nas o ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych, tak abyśmy nie przetwarzali tych informacji do czasu zniesienia tego ograniczenia;
 1. h) przeniesienie – prawo do otrzymywania swoich danych osobowych, które zostały nam podane, w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz do przekazywania tych danych, w pewnych okolicznościach, innej organizacji.

10. Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw, skontaktuj się z administratorem danych osobowych, na adres wskazany w pkt 1 i 3 powyżej.

W przypadku pytań, uwag lub zgłoszeń w zakresie ochrony danych przez Klamal sp. z o.o., zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez:

 • • adres e-mail: k.urbanowicz@rodohelp.pl
 • • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych, Klamal sp. z o.o., ul. Marii Fołtyn 6B, 26-600 Radom
 • • telefon nr.: 502 078 259.

11. W przypadku uznania, że sposób przetwarzania przez nas danych osobowych narusza przepisy właściwego dla Państwa prawa, można wnieść skargę do odpowiedniego organu do spraw ochrony danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – dane teleadresowe:

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 606-950-000 (infolinia czynna w dni robocze, w godzinach 10.00 – 14.00)

fax. 22 532 03 01

kancelaria@uodo.gov.pl

godziny pracy urzędu: 8.00 – 16.00.

12. W zakresie naszej działalności poprzez witrynę internetową zbieramy następujące dane:

a) w przypadku korzystania z naszej strony internetowej pozyskujemy takie dane jak: adres IP, informacje dotyczące odwiedzin, zachowań, pobrań i kliknięć, otwieranych plików, dat wejścia na stronę, używany system operacyjny, używanej przez Was przeglądarki, nazwy dostawcy usług internetowych;

b) w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem formularza zbieramy Twoje: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Zbieramy Państwa dane w następujący sposób:

 1. a) używając plików Cookies lub narzędzi analitycznych, w szczególności takich jak Google Analytics;
 2. b) z formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej.

Państwa dane używamy do:

 1. a) realizacji łączącej Nas umowy lub w celach zawarcia umowy;
 2. b) obsługi Państwa wniosków lub zapytań;
 3. c) prowadzenia kampanii marketingowych, w tym do przesyłania ofert o produktach i usługach;
 4. d) celów analitycznych, aby poprawić jakość strony internetowej;
 5. e) celów rozwoju funkcjonalności strony internetowej.

Państwa dane mogą być też przetwarzane w naszym imieniu przez podmioty współpracujące z nami, w następujących celach:

 1. a) realizacja naszej usługi, dostarczenia produktów, dokonania rozliczeń i możliwości skontaktowania się z Państwem;
 2. b) analizy rynkowe i zbieranie opinii;
 3. c) działalność marketingowa,
 4. d) obsługa administracyjna, finansowa, produkcyjna, transportowa, logistyczna i prawna.